Usein kysyttyä

Mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia on?

Lyhytterapialla tarkoitetaan tavallisesti noin 1- 20 – x x kerran prosessia, jossa työskentelyn fokukseen otetaan asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue.

Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä asiakkaan toivomien asioiden käsittelyssä. Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa.

Lyhytterapialla hoidettaviksi ongelmiksi soveltuvat monenlaiset psykiatriset haasteet vaikeudet, itsetuntemuksen yleinen kasvattaminen ja akuutit elämänkriisit.

Sivun sisällys

Eettiset velvollisuudet lyhytterapiassa

Lyhytterapeutti sitoutuu pitämään asiakkaalta kuulemansa asiat luottamuksellisina. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös tapaamisten loputtua.

Lyhytterapeutin eettisiin velvollisuuksiin kuuluu omien rajojen tunnistaminen ja tunnustaminen, jolloin lyhytterapeutti ei lähde hoitamaan sellaisia häiriöitä, joihin hän ei ole saanut koulutusta. Näissä tapauksissa lyhytterapeutti ohjaa aktiivisesti asiakkaansa tätä paremmin palvelevan hoitoketjun piiriin.

Lyhytterapeutti sitoutuu pitämään huolta omasta jaksamisestaan ja tutkimaan omia impulssejaan, jotta hänen oma problematiikkansa ei ohjaa asiakkaan prosessia. Lyhytterapeutti hyödyntää omaa työnohjaustaan jatkuvassa omassa ammatillisessa kehittymisessään.

Lyhytterapeutti sitoutuu pitämään huolta omasta jaksamisestaan ja tutkimaan omia impulssejaan, jotta hänen oma problematiikkansa ei ohjaa asiakkaan prosessia. Lyhytterapeutti hyödyntää omaa työnohjaustaan jatkuvassa omassa ammatillisessa kehittymisessään.

Miksi ihmiset hakeutuvat terapiaan?

Terapeutin vastaanotolle voi hakeutua, vaikkei olisi varsinaista mielenterveysongelmaa tai lääkärin lähetettä. Moni käykin terapiassa tutustumassa itseensä, omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Toisinaan on tärkeää vain puhua ammatti-ihmiselle huolistaan ja elämäntilanteestaan. Tärkeää on, että pystyt itse määrittelemään niitä asioita joita haluat tuoda keskusteluun terapeutin kanssa, koska näin saat terapiasta parhaimman hyödyn.

Hyvä terapeutti osaa kyllä myös ohjata sinua eteenpäin, jos tuntuu, että ajatukset ja asiat puuroutuvat.

Useat työnantajat suhtautuvat myönteisesti siihen, että työntekijä haluaa hoitaa psyykkistä hyvinvointiaan. Työnantaja voi sitoutua maksamaan lyhyen terapiajakson, voimme laskuttaa suoraan työpaikkaasi, työnantajasi luvan toki tarvitsemme.

Mitä erilaisia terapioita on?

Yleensä ottaen eri terapiamuodoissa on enemmän yhteisiä kuin erottavia tekijöitä. Tärkeintä on hyvä yhteistyösuhde asiakkaan ja terapeutin välillä. 

yhdistäviä tekijöitä ovat mm.

• luottamuksellisuus
• empaattinen pyrkimys ymmärtää ja auttaa sinua
• yhteisymmärrys kanssasi terapian tavoitteista
• pyrkimys rohkaista sinua puhumaan avoimesti vaikeistakin asioista
• sinulle hankalien tunnekokemusten ja haitallisten toimintatapojen tunnistaminen, käsittely ja pyrkimys muutokseen
• itsehavainnointi- ja itsesäätelytaitojen oppiminen ja vahvistaminen
• uudenlaisen ajattelu- ja suhtautumistavan sekä toimintatavan muotoutuminen elämäsi eri tilanteissa

Yksilöterapia

Keskeneräiset asiat ja käsittelemättömät tunteet näyttäytyvät usein erilaisina haasteina ja ongelmina elämässä tai suhteissa. Sinulla saattaa olla kysymyksiä, joita ei ole kuultu ja joihin ei ole vastattu. Terapiaan hakeutuessasi sinulla ei tarvitse olla selkeää ”suurta ongelmaa” tai edes tietoa siitä, miksi jokin asia tuntuu haastavalta. Riittää, että tunnet tarvitsevasi apua.
Terapian lähtökohta on se, että sinä tulet kuulluksi ja tuntemuksesi pääsevät avoimesti esiin. Kun käsittelet vaikeilta tuntuvia asioita tai tunteita yhdessä ammattiterapeutin kanssa, saat konkreettisia avaimia elämäsi lukkoihin. 

Mitä terapia on?

Terapiassa on tärkeää katsoa oireen, kuten esimerkiksi, ahdistuksen, ristiriitojen tai seksuaalisen halun puutteen taakse ja pyrkiä käsittelemään oiretta synnyttäviä tekijöitä. Erilaisia terapeuttisia menetelmiä sovelletaan joustavasti, sinun tilanteeseesi sopivalla tavalla.
Terapiassa voidaan käyttää apuna erilaisia tehtäviä tai luovia menetelmiä kuten valokuvia, musiikkia, eläinavusteisuutta, rentoutumismenetelmiä tai vaikka luontoa . Edellä mainituista menetelmistä kuitenkin neuvotellaan asiakkaan kanssa aina etukäteen.

Mitä terapiassa tapahtuu?

Terapiassa luodaan yhteyttä asiakkaan omaan minäkuvaan, vahvistetaan voimavaroja, luodaan terveitä rajoja sekä pyritään luomaan konkreettisia selviytymis- ja ratkaisukeinoja.
Terapian avulla on mahdollista avata myös ”ikävien muistojen kabinetteja”. Ahdistavat muistot pyritään kohtaamaan kunnioittavasti ja varoen, etteivät ne sulkeutuisi kuoreensa.
Terapiassa on mahdollista oppia omasta ja parisuhteen dynamiikasta: mitä tekee, miten toimii, mistä kyseessä oleva tapa on tuttua ja miten haluaa nyt toimia. Tämän jälkeen ihmisellä on aina uudenlainen valinnan mahdollisuus oman asenteen, toiminnan, ajatusten ja tunteiden suhteen.

Miksi terapiaan tullaan?

Elämän eri osa-alueilla kohtaamme usein erilaisia epävarmuuden, riittämättömyyden, syyllisyyden ja häpeän tunteita. Haasteet parisuhteessa tai muussa ihmissuhteessa nostavat usein näitä tunteita pintaan. Kyseessä voi olla myös rajaton ja itseä vahingoittava toiminta.

Ongelmat voivat näyttäytyvät ahdistuneisuutena, masennuksena tai esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvinä toiminnallisina ongelmina. Myös erilaiset riippuvuudet ovat tyypillisiä tulosyitä vastaanotolle.

Ihmisen elämään vaikuttavat varhaiset ihmissuhteet ja kokemukset niissä; kuten kiintymys, läheisyys ja turvallisuus. Erilaiset laiminlyönnit, hylkäämiset ja väkivallan kokemukset jättävät herkästi syviä traumaattisia muistoja mieleen ja kehoon. Nämä haavat voivat aktivoitua vasta myöhemmässä elämänvaiheessa, esimerkiksi läheisessä ihmissuhteessa, parisuhteessa tai esimerkiksi erotilanteessa.

Etäterapia

Etäterapia on hyvä vaihtoehto silloin, kun terapiavastaanotolle on hankala päästä tai haluaa välttää ylimääräisiä kontakteja terveydellisten riskitekijöiden vuoksi. Etäterapia on mahdollista videovastaanottona tai puhelinvastaanottona valintasi mukaan.

Terapia on tutkitusti yhtä tehokasta tapahtuipa se sitten vastaanotolla tai videoyhteydellä. Tärkeintä on, että terapiamuoto ja suhde terapeuttiin on sinulle toimiva.

Etäterapian aloittaminen ei edellytä lähetettä tai aiempaa terapiasuhdetta. Se sopii niin kertaluontoiseen keskusteluun kuin pidempäänkin terapiaan. Vastaanotolle voi tulla yksin tai puolison kanssa.

Puhelinvastaanotto

Puhelinvastaanotossa riittää, että sinulla on toimiva puhelin ja paikka, jossa voit rauhassa keskustella. Kuulokkeiden käyttö voi helpottaa pitkässä keskustelussa.
Kun terapia-aikasi alkaa, terapeuttisi soittaa sinulle. Videopuheluterapiaan tarvitset puhelimen, tabletin tai tietokoneen jossa on kamera ja whatsapp. 

Tasavertainen yhteistyö

Ratkaisukeskeinen terapia on aina asiakasta kunnioittavaa, asiakkaan ja terapeutin välistä tasavertaista yhteistyötä. Terapeuttia voisi hyvin kuvata myös toipumisvalmentajaksi. Toiveikkuus, myönteisyys ja voimavarojen etsiminen ja niiden tukeminen ovat oleellisia elementtejä ratkaisukeskeisessä työskentelyssä.

Tämä terapia suuntaa katseen tulevaisuuteen, siinä on mukana aina mahdollisuuksia luova positiivinen näkökulma. Pääpaino on tukea asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin siten, että asiakkaan kokema hyvinvointi arjessa lisääntyy. Menneisyyttä käsitellään sen mukaan, kuinka se nähdään tilanteessa tarpeelliseksi. Ratkaisukeskeistä terapiaa kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.

Terapiassa Sinä olet keskiössä!

Koskaan ei ole liian myöhäistä tai aikaista hakea apua terapiasta. Sinä tiedät parhaiten milloin jokin painaa tai hankaloittaa elämääsi niin, että sen ratkaisuun olisi hyvä saada ulkopuolista apua.
Olipa huolesi minkä kokoinen tahansa löydämme varmasti  juuri sinulle sopivimman avunmuodon silloin kuin sitä tarvitset.
Ota rohkeasti yhteyttä.